2009 uitstekend jaar voor Texel Airport

PERSBERICHT: Texel Airport heeft in 2009 prima gedraaid. Het aantal vliegbewegingen was met 28.423 het hoogst sinds 1997. Er werd weliswaar een fiscaal verlies geleden, maar rekening houdend met de gevolgen van de aandelenoverdracht en een incidentele voorziening voor insectenbestrijding was het commerci�le bedrijfsresultaat zelfs beter dan voorgaande jaren.

Op 20 januari 2011 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening 2009 van Texel Airport vastgesteld. De zeer verlate vaststelling is veroorzaakt door de aandelenoverdracht van rijk en provincie, die in december 2008 werd afgerond. Door de overdracht is Texel Airport niet langer vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Om de gevolgen van de belastingplicht zoveel mogelijk te beperken is in overleg met de belastingdienst het onroerend goed opnieuw getaxeerd. Deze hertaxatie is in december 2010 pas voltooid.

Het voordeel van deze herwaardering is, dat het eigen vermogen van de NV wordt versterkt en dat er meer kan worden afgeschreven en er voorzieningen kunnen worden gecre�erd.

In vergelijking met vorige jaren en rekening houdend met de extra kosten voor de insectenbestrijding ligt het resultaat uit de normale bedrijfsexploitatie 50% hoger dan in voorgaande jaren, toen het resultaat nagenoeg ieder jaar stabiel was.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders constateerde en stelde vast dat Texel Airport een kerngezond bedrijf is en complimenteerde de directie met het behaalde resultaat en prestaties, zoals de onlangs verworven certificering.
 
B a c k
 
� Texel International Airport